نیاز به خبرنگار

به خبرنگار نیازمندیم

برای همکاری در مجموعه فعالیت های رسانه ای و تولید محتوا به یک خبرنگار تمام وقت نیازمندیم. خبرنگاران با سابقه فعالیت درحوزه اقتصادی، در اولویت هستند. ارسال رزومه به haghverdi@outlook.com ارتباط در تلگرام: telegram.me/haghverdi   تاریخ اعتبار آگهی: تا پایان پنج شنبه ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۴

به یک خبرنگار نیازمندیم

یک انجمن ملی جهت انتشار نشریه داخلی و تولید محتوای سایت، به یک خبرنگار آقا به صورت تمام وقت نیازمند است.   داشتن تجربه خبرنگاری، مهارت عکاسی با دوربین های دیجیتال، همکاری به صورت تمام وقت، پیش نیاز ارسال رزومه آقایان است.   ایمیل برای دریافت رزومه: m.haghverdi@gmail.com