ریسک

بازگشت از تصمیم ها و اشتباهات در روابط عمومی

در یکی از جاده های برون شهری به اتفاق یکی از اقوام در حال حرکت به سمت نقطه ای بودیم که قبلا روی آن محل توافق کرده بودیم. محل مورد نظر در سمت جاده روبرو بود و برای رسیدن به آن باید از یک دوربرگردان برمی گشتیم. خودروی ما جلوتر بود و وقتی که به دوربرگردان نزدیک شدیم به دلیل…

دو شاهین

پادشاهی دو شاهین کوچک به عنوان هدیه دریافت کرد. آنها را به مربی پرندگان دربار سپرد تا برای استفاده در مراسم شکار تربیت کند. یک ماه بعد، مربی نزد پادشاه آمد و گفت که یکی از شاهین‌ها تربیت شده و آماده شکار است اما نمی‌داند چه اتفاقی برای آن یکی افتاده و از همان روز اول که آن را روی…