ریسک در روابط عمومی

بازگشت از تصمیم ها و اشتباهات در روابط عمومی

در یکی از جاده های برون شهری به اتفاق یکی از اقوام در حال حرکت به سمت نقطه ای بودیم که قبلا روی آن محل توافق کرده بودیم. محل مورد نظر در سمت جاده روبرو بود و برای رسیدن به آن باید از یک دوربرگردان برمی گشتیم. خودروی ما جلوتر بود و وقتی که به دوربرگردان نزدیک شدیم به دلیل…