درست بنویسیم ۶

ثواب و صواب

 

ثواب

۱٫ مزد، پاداش . ۲ – احسان کردن و کباب شدن عمل نیک شخص با سوءظن و عکس العمل ناخوشایند مواجه شدن (مثال آمدم ثواب کنم کباب شدم: آمدم کاری برای احسان کردن و پاداش آن انجام دهم اما به عقوبت و گرفتاری در افتادم)

صواب

راست، درست، سزاوار، بجا، معقول. در مقابل خطا

خیلی اوقات ثواب و صواب به جای هم و اشتباه به کار می روند. برای تمایز قائل شدن و به کارگیری درست این دو عبارت در جای خود بهتر است به معانی هر دو دقت کنیم. اگر در جمله خود، پاداش و اجر را مد نظر داریم از «ثواب» استفاده کنیم مثل ثواب دعا کردن و اگر معنی درست کار کردن و معقول و بجا کار کردن را انتظار داریم از «صواب» استفاده کنیم.

صواب را با کلمه متضاد خود یعنی خطا به خاطر بسپریم.

تهیه شده برای گروه تلگرام حرفه؛ روابط عمومی توسط @haghverdi

Tweet about this on Twitter۰Share on Google+۰Share on LinkedIn۰Share on Facebook۰Pin on Pinterest۰