خبرنویسی ۹

شروع با کلمات مناسب:

هرگز نباید جملات را با کلمات امروز، دیروز، فردا و یا اعداد شروع کرد.

Tweet about this on Twitter۰Share on Google+۰Share on LinkedIn۰Share on Facebook۰Pin on Pinterest۰